KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. (ALCEN) olarak kişisel verilerin korunması, şirketimizin en önemli politikası ve öncelikleri arasında olup Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. ve İlgili Kişinin Hakları başlıklı 11. maddesi gereğince; Şirketimizce hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve 11. maddede sayılan haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalar aşağıdadır.


1- Kişisel  Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır;


a.Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması ve yönetilmesinde.

b.İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrasında

c.Satın- alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesinde.

d.Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin sağlanmasında,

e.Mali konuların takip edilmesinde,

f.İhale faaliyetleri gereği tabii olunan yasal ve iş yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde.


2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hizmet kalitemizin artırılması için yapılacak uygulamaların yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlara, iştiraklerimize, bankalar ve finans kuruluşlarına, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlara, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3-  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işbirliği yaptığımızın yada sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz çözüm ortaklarımız ile yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen nedenlerle ve bu açıklamadaki amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Verilerin  Korunması  Kanunu’nun 11. Maddesine göre ilgili Kişinin  Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu açıklamada belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

-İşlenip işlenmediğini öğrenme,

-İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

-Eksik veya yanlış işlenmişse bunun düzeltilmesini isteme,

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 2. Ve 3. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

-Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


5- Talep İletme Yöntemi

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak ALCEN’e iletebilirsiniz:

Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir.

Başvuru gönderiminde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

1.Başvuru Sahibi iletişim bilgileri

a.İsim ve soyisim

b.T.C. Kimlik numarası

c.Telefon numarası

d.E-posta adresi bilgisi (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

e.Adres bilgisi

2.Şirketimiz ile olan ilişkinize dair bilgilendirme

a.Yüklenici

b.Alt Yüklenici / Taşeron

c.Danışman

d.Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim

e.Konu

3.KVK Kanunu kapsamındaki talebinize ait detayların belirtilmesi>

4.Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönteminin seçimi:

a.Adresime gönderilmesini istiyorum.

b.E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

c.Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İletilen talep doğrultusunda, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilecektir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimizce, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul edilmeyecektir.


6- Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususun ALCEN’e bildirilmesi yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.

Genel Müdürlüğü 


Duyuruyu indirmek için tıklayınız.

Babalık Mah. Keyhüsrev Sok. No:2
MEDAŞ İşletme Binası C Blok Kat:2
Selçuklu / KONYA

Telefon:+ 90 850 2513000

Fax:0 332 3220080

info@alcen.com.tr

adres